• Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1

  Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1

  Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp, phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song, phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành nối tiếp, phân tích JACOBI cơ cấu chấp hành song song,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   222 p vlute 25/12/2020 29 1

 • Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 2

  Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot" trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học và phân tích độ cứng vững, cơ cấu cổ tay, cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai, động lực học cơ cấu chấp hành nối tiếp, động lực học cơ cấu chấp hành song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   202 p vlute 25/12/2020 21 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu đã giwios thiệu tổng quan về môn học, các khái niệm cơ bản, mục đích điều khiển, cấu trúc cơ bản một hệ thống điều khiển quá trình, các chức năng điều khiển quá trình, các nhiệm vụ phát triển hệ thống, mô tả chức năng hệ thống.

   51 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

  Nỗi tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình" trình bày các kiến thức về mô hình hóa thực nghiệm và các ví dụ ứng dụng kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình" trình bày khái quát về mô tả quá trình, các dạng mô hình toán học, mô hình hóa lý thuyết, mô hình hóa thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vlute 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống" gồm 3 phần trình bày các kiến thức: Thiết bị đo quá trình, thiết bị chấp hành và van điều khiển, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều khiển truyền thẳng, điều khiển phản hồi, điều khiển cascade, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn, điều khiển phân vùng.

   59 p vlute 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

  Nội dung bài giảng gồm 4 phần trình bày những vấn đề cơ bản về chỉnh định bộ điều khiển PID, các phương pháp dựa trên đặc tính, các phương pháp dựa trên mô hình mẫu, bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu hình chuẩn của hệ điều khiển phản hồi, chuẩn hóa mô hình, phát biểu bài toán chuẩn, đánh giá chất lượng trên miền thời gian, đánh giá chất lượng trên miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

  Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

  Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến" trình bày vấn đề thiết kế cấu trúc điều khiển, lựa chọn các biến quá trình, phép phân tích giá trị suy biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống nhúng này gồm có 4 chương chính và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 gồm có các nội dung sau: Tổng quan về hệ thống nhúng, các thành phần của một hệ thống nhúng, xây dựng hệ thống nhúng.

   37 p vlute 31/08/2020 43 1

 • Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Giới thiệu ARM STM32, giới thiệu KIT, tạo dự án với KEIL ARM, các bước nạp chương trình, lập trình nhúng trên ARM. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vlute 31/08/2020 38 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số