Về giải pháp đắp đường không xử lý nền đất yếu: Ví dụ dự án đắp đường đoạn Vô Hối Diêm Điền Km91+000 đến Km107+522

Giải pháp thường được sử dụng khi nền đắp thấp (chiều cao đắp H