TCCS 01:2016/VNR: Thiết bị phòng vệ đường ngang

Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang, mã số TCCS 01:2016/VNR ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-ĐS ngày 04/8/2016 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm các Tiêu chuẩn con: TCCS 01-1:2016/VNR – Cần chắn tự động: Yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì; TCCS 01-2:2016/VNR – Cần chắn bán tự động: Yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì; TCCS 01-3:2016/VNR – Dàn chắn bán tự động: Yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì.