Hiệu quả điều khiển linh hoạt SVC bằng thyristor để hãm dao động điện cơ trong hệ thống điện

Bài báo trình bày tác dụng hãm dao động của SVC (Static Var Compensation) trong quá trình quá độ của hệ thống điện khi bổ sung tín hiệu điều khiển bằng độ lệch tần số, từ số đó nâng cao khả năng ứng dụng linh hoạt của SVC nhằm ổn định hệ thống điện.
Hỗ trực trực tuyến Facebook