Đề cương nghiên cứu khoa học: Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập trong sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Nguyễn Thị Anh Thư

Đề cương nghiên cứu khoa học: Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập trong sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, có mục đích nghiên cứu là trên cơ sở thực trạng về chất lượng và kết quả học tập của sinh viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long, về trình độ của sinh viên sau khi ra trường và đòi hỏi của các doanh nghiệp về trình độ của sinh viên sau khi ra trường. Từ những cơ sở đó mà chúng ta cần phải xác định rõ vấn đề nào đã đạt được, vấn đề nào chưa đạt được để từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập trong sinh viên giúp trang bị cho sinh viên một vốn kiến thức khi ra trường nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội nhu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp trong những năm tới.