Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện tử công nghiệp

Mời các bạn cùng tham khảo Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện tử công nghiệp sau đây để nắm rõ chương trình đào tạo cụ thể của ngành này như các môn học, thời gian học, mục đích của môn học, các kiến thức cần nắm của môn học,... Đây là tài liệu cần thiết cho mọi sinh viên khi theo học nghề Điện tử công nghiệp hệ cung cấp nghề.