Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Công nghệ ô tô

Mời các bạn cùng tham khảo Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Công nghệ ô tô sau đây để nắm rõ chương trình đào tạo cụ thể của ngành này như các môn học, thời gian học và mục đích, các kiến thức cần nắm của môn học,... Đây là tài liệu cần thiết cho mọi sinh viên khi theo học nghề Công nghệ ô tô hệ cung cấp nghề.