Bài tập lớn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Phân tích triết lí kinh doanh của tập đoàn viễn thông Viettel

Nội dung Bài tập lớn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Phân tích triết lí kinh doanh của tập đoàn viễn thông Viettel bao gồm 3 phần: Phần 1 Cơ sở lý thuyết triết lý kinh doanh; Phần 2 Phân tích triết lý kinh doanh của Viettel; Phần 3 Bài học rút ra.