Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Nguyễn Thanh Sơn

Nội dung Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổ chức và Cấu trúc bộ nhớ", cụ thể như: Các loại bộ nhớ, tính cục bộ, tận dụng lợi thế về cục bộ, các lớp tổ chức của bộ nhớ, chia nhỏ không gian địa chỉ,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook