• Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế

  Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế

  Là một trong các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, phụ nữ được bảo hộ đặc biệt bởi pháp luật quốc tế về quyền con người. Những nội dung và yêu cầu của chế độ bảo hộ đó là căn cứ mà tác giả sử dụng để đánh giá và kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.

   15 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Bàn về thiết chế Ombudsman Liên bang ở Nga

  Bàn về thiết chế Ombudsman Liên bang ở Nga

  Ombudsman Liên bang ở Nga là thiết chế mới được thiết lập ở nước Nga cùng với quá trình cải cách dân chủ ở quốc gia này. Với tính chất là một thiết chế quyền lực nhà nước do Ðu-ma Quốc gia Nga lập nên nhưng độc lập và nhân danh cá nhân trong hoạt động, Ombudsman Liên bang ở Nga đang chứng minh tính hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm cao trong...

   8 p vlute 29/03/2018 3 0

 • Chế định tình thế cấp thiết trong Luật Hình sự nhìn từ góc độ so sánh pháp luật

  Chế định tình thế cấp thiết trong Luật Hình sự nhìn từ góc độ so sánh pháp luật

  Dưới góc độ so sánh các chế định về tình thế cấp thiết trong luật hình sự của các nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức; Thụy Sỹ… Bài viết rút ra một số kinh nghiệm lập pháp về vấn đề này để các nhà làm luật Việt Nam có tham khảo nhằm hoàn thiện chế định tình thế cấp thiết trong Luật Hình sự nước ta.

   6 p vlute 29/03/2018 10 0

 • Vận dụng pháp luật của chính quyền cơ sở ở nông thôn Việt Nam

  Vận dụng pháp luật của chính quyền cơ sở ở nông thôn Việt Nam

  Trong hệ thống tổ chức hành chính gồm 4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) thì xã là đơn vị hành chính thấp nhất, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước. Chính quyền cấp cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo, duy trì và phản ánh tính công bằng, công khai và minh bạch của hệ thống pháp luật...

   9 p vlute 29/03/2018 6 0

 • Đánh giá, khen thưởng, xử lý kỷ luật viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

  Đánh giá, khen thưởng, xử lý kỷ luật viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

  Bài viết nghiên cứu so sánh về đánh giá, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới nhằm rút ra kinh nghiệm xây dựng mới Quy chế đánh giá viên chức khoa học, công nghệ thay cho quy chế hiện hành nhằm đưa thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta đồng bộ với...

   6 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống xã hội

  Vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống xã hội

  Bài viết này phân tích một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật; làm rõ vai trò của ý thức pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa tư tưởng; từ đó, đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao ý thức pháp luật và phát huy vai trò của nó trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.

   5 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Nguồn luật văn bản của luật hình sự Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn

  Nguồn luật văn bản của luật hình sự Việt Nam - Nguyễn Anh Tuấn

  Nguồn của Luật hình sự là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng không chỉ đối với hoạt động xây dựng mà đối với cả hoạt động áp dụng và thực hiện pháp luật. Với tư cách là hình thức bên ngoài của pháp luật, nguồn của Luật hình sự bao gồm nguồn văn bản quy phạm và các nguồn khác ngoài văn bản quy phạm,...

   6 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Nguyên lý chủ quyền nhân dân và biểu hiện của nó trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

  Nguyên lý chủ quyền nhân dân và biểu hiện của nó trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

  Trong xã hội dân chủ, mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và đảng cầm quyền xoay quanh trục trung tâm là chủ quyền nhân dân, ở đó quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền là quan hệ giữa hai chủ thể bình đẳng (cùng nhận ủy quyền từ nhân dân) và mang tính độc lập.

   10 p vlute 29/03/2018 10 0

 • Vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ ở các nước trên thế giới

  Vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ ở các nước trên thế giới

  Bài viết đã nghiên cứu khái quát chung về án lệ, cũng như vai trò của án lệ và kinh nghiệm áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới, qua đó cho nêu lên sự cần thiết trong việc tham khảo và áp dụng án lệ vào hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay.

   11 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Pháp luật và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía người dân

  Pháp luật và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn: đánh giá từ phía người dân

  Trên cơ sở phân tích thực trạng người dân ở nông thôn thực hiện quyền được bàn bạc, quyền được giám sát, đồng thời phân tích sự tồn tại của hương ước xét từ cái nhìn của người dân và không gian pháp luật ở vùng nông thôn, bài viết chỉ rõ sự cần thiết tạo ra những cơ hội để có thêm sự tương tác, bổ trợ giữa hệ thống pháp...

   9 p vlute 29/03/2018 6 0

 • Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  Nội dung của bài viết trình bày về những tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Phổ Yên.

   7 p vlute 29/03/2018 5 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 4: Nhập môn luật kinh tế trình bày về các mô hình kinh tế, sự điều tiết kinh tế nhà nước, vai trò chức năng của nhà nước, hình thức pháp luật, nguồn luật kinh tế, pháp luật kinh doanh trong điều kiện hội nhập. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   5 p vlute 29/03/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook