• Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM

  Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM

  Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM Câu 1: Hãy trình bày và phân tích những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Khái niệm tư tưởng HCM: Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng VN, từ cách mạng...

   30 p vlute 15/05/2013 76 1

 • Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – Cảm tình Đảng

  Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – Cảm tình Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Có thể thấy điều này qua các tác phẩm như cuốn...

   13 p vlute 15/05/2013 113 1

 • Một số vấn đề về đạo đức Hồ Chí Minh

  Một số vấn đề về đạo đức Hồ Chí Minh

  Trước hết, tôi muốn quy ước rằng, “đạo đức” của Hồ Chí Minh đề cập ở đây là đạo đức mới, khác đạo đức cũ, mà Hồ Chí Minh so sánh đạo đức cũ như là con người đầu chạm xuống đất hai chân chổng lên trời. Có khi Hồ Chí Minh gọi đạo đức mới là “đạo đức cách mạng”.Vấn đề đạo đức cách mạng, theo quan niệm của Hồ Chí...

   44 p vlute 15/05/2013 62 1

 • Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Khái niệm tư tưởng: “Tư tưởng” ở đây có nghĩa là một học thuyết; là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở hiện thực, thực tiễn nhất định và quay trở lại chỉ đạo hoạt...

   31 p vlute 15/05/2013 92 2

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Diệu Liêng

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Diệu Liêng

  HCM sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng, trong một đất nước sớm định hình một quốc gia dân tộc có chủ quyền lâu đời, trong đó tinh thần yêu nước là dòng chảy chủ yếu xuyên suốt chiều dài lịch sử.Giá trị truyền thống dân tộc: là ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, ý chí tự lập,...

   48 p vlute 15/05/2013 75 1

 • Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Các bạn hẳn sẽ rất đau đầu với bộ môn chính trị, hay với môn tư tưởng HCM. Đề cương của mình sẽ giúp các bạn đơn giản hơn trong quá trình học tập Mọi người ủng hộ mình nhé

   31 p vlute 15/05/2013 91 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, công tác thanh tra là một bộ phận hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Hồ Chí Minh đã dành tới trên 70 bài viết, bài huấn thị về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác thanh tra, kiểm tra và nhiều hoạt động liên quan đến công việc của ngành...

   73 p vlute 15/05/2013 84 1

 • ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Hồ Chí Minh người lựa chọn con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. - Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trưởng thành, phát triển. - Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thành công, sáng...

   123 p vlute 15/05/2013 136 1

 • Giáo trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức,phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm...

   30 p vlute 15/05/2013 97 1

 • Gíao trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Gíao trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa...

   103 p vlute 15/05/2013 54 3

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Suốt cả cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định quan điểm và lập trường xây dựng ĐCSVN theo chủ nghĩa Mác - Lênin và rèn luyện ĐCSVN theo hướng đó. Đó là “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những thợ thuyền, dân cày và lao động...

   14 p vlute 15/05/2013 57 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Suốt cả cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định quan điểm và lập trường xây dựng ĐCSVN theo chủ nghĩa Mác - Lênin và rèn luyện ĐCSVN theo hướng đó. Đó là “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những thợ thuyền, dân cày và lao động...

   14 p vlute 15/05/2013 64 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook