• Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 50) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 50) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 50 bao gồm những tác phẩm được V.I.Lê nin viết trong giai đoạn từ tháng mười 1917 đến tháng sáu năm 1919. Nội dung chính của tập 50 là những tác phẩm trong đó cho thấy rõ những hoạt động thực tiễn và hoạt động tổ chức cực kỳ đa dạng của Lênin với vai trò của vị lãnh đạo.

   417 p vlute 07/01/2015 23 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 43) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 43) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 43 bao gồm các tác phẩm của Lênin viết trong thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm 1921. Nội dung chính của tập này đi sâu vào việc luận chứng và giải thích chính sách kinh tế mới, đồng thời nói lên cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin nhằm củng cố sự thống nhất của Đảng, mở rộng dân chủ của Đảng.

   365 p vlute 07/01/2015 28 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 35) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 35) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 35 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết trong giai đoạn từ 25 tháng mười đến tháng ba năm 1918. Nội dung chính của tập 35 là những tác phẩm trong đó Lênin vạch rõ ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của cách mạng tháng mười.

   392 p vlute 07/01/2015 42 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 34) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 34) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 34 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập gồm những tác phẩm của Lênin viết từ 10 (23) tháng bảy đến 24 tháng mười (6-11) năm 1917. Phản ánh tình hình nước Nga thời kỳ trước cách mạng tháng mười vĩ đại hết sức nhạy cảm và đầy khó khăn.

   399 p vlute 07/01/2015 23 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 38) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 38) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 38 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết từ tháng ba đến tháng sáu 1919. ĐÓ là thời gian mà bọn đế quốc tăng cường can thiệp bằng quân sự chống nước Nga Xô-viết. Những tác phẩm trong tập này cho thất những công tác mà V.I.Lê nin, Đảng và chính phủ đã tiến hành trong việc phòng thủ đất nước.

   370 p vlute 07/01/2015 50 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 41) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 41) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 41 là tập kết thúc trong số những tập bao gồm những tác phẩm được viết từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1920, là thời kỳ mà nhân dân Liên-xô đã phải đẩy lùi cuộc tấn công mới, cuộc tấn công cuối cùng của khối Đồng minh.

   445 p vlute 07/01/2015 37 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 40) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 40) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 40 có tính chất tổng kết kinh nghiệm to lớn của Đảng bôn-sê-vích về việc tổ chức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa khỏi thù trong giặc ngoài, về củng cố chế độ nhà nước và xã hội Xô-viết trong thời kỳ tạm ngừng chiến ngắn ngủi bắt đầu từ năm 1920.

   319 p vlute 07/01/2015 29 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 39) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 39) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 39 trong V.I.Lê nin toàn tập gồm những tác phẩm viết từ 28 tháng sáu đến 15 tháng chạp 1919. Đó là một trong những thời kỳ nghiêm trọng nhất đối với nhà nước Xô-viết khi mà cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài mang một tính chất đặc biệt gay gắt.

   379 p vlute 07/01/2015 46 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 36) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 36) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 36 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lê nin viết trong thời gian từ tháng ba đến tháng bảy năm 1918 trong thời kỳ tạm ngừng chiến đấu lần đầu tiên, do việc ký kết hòa ước Brét đưa lại.

   477 p vlute 07/01/2015 28 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 37) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 37) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 37 trong bộ V.I.Lê nin toàn tập gồm những tác phẩm viết từ cuối tháng bảy 1918 đến ngày 11 tháng ba 1919, trong thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài vào nước cộng hòa Xô-viết và có nội chiến trong nước.

   477 p vlute 07/01/2015 28 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 32) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 32) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 32 của bộ V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lê nin từ tháng năm đến tháng bảy năm 1917. Những tác phẩm trong tập này nêu rõ vai trò to lớn của V.I.Lê nin trong việc xác định đường lối sách lược trong việc tranh thủ quần chúng đứng về phía những người Bôn-sê-vích vạch trần tính chất đế quốc chủ nghĩa của chiến tranh.

   399 p vlute 07/01/2015 44 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 29) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 29) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 29 trong V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những bản tóm tắt, những đoạn trích, những ghi chú về các cuốn sách và các bài khác nhau viết về triết học, và cả những ý kiến và bút tích của Lênin ghi bên lề và trong văn bản các cuốn sách triết học trong tủ sách riêng của Người.

   493 p vlute 07/01/2015 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook