• Mô hình phát triển xã hội Liên Xô: Đặc điểm và bài học kinh nghiệm

  Mô hình phát triển xã hội Liên Xô: Đặc điểm và bài học kinh nghiệm

  Bài viết phân tích đặc điểm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và chỉ ra những hạn chế, sai lầm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô, bài viết rút ra ba bài học kinh nghiệm từ mô hình này, đó là: vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng mô hình phát triển xã hội;...

   10 p vlute 23/11/2017 5 0

 • Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ

  Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ

  Chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, trước hết là phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ giảng dạy. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ".

   7 p vlute 23/11/2017 28 0

 • Sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

  Sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

  Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Thành quả này có được do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc Đảng ta kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Thành tựu đó là sự bác bỏ đanh thép đối với luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc tiếp...

   6 p vlute 23/11/2017 5 0

 • Tư tưởng của Immanuel Kant về biện chứng của quá trình nhận thức

  Tư tưởng của Immanuel Kant về biện chứng của quá trình nhận thức

  Trong tư tưởng triết học của Immanuel Kant, nhận thức luận là một trong những nội dung được ông dành nhiều tâm huyết. Điều đó thể hiện trong tác phẩm “Phê phán lý tính thuần túy”. Đây cũng chính là điểm mà triết học Mác-Lênin kế thừa để xây dựng nên triết học duy vật biện chứng. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ biện chứng của quá...

   5 p vlute 23/11/2017 14 0

 • V.I.Lênin - Người bảo vệ xuất sắc triết học Mác

  V.I.Lênin - Người bảo vệ xuất sắc triết học Mác

  V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, nhà triết học lỗi lạc, người lãnh đạo phong trào vô sản thế giới, người bảo vệ xuất sắc, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa...

   7 p vlute 23/11/2017 4 0

 • Một số điểm nhận thức trên tư duy mới về Chủ nghĩa Mác

  Một số điểm nhận thức trên tư duy mới về Chủ nghĩa Mác

  Chủ nghĩa Mác là một học thuyết mở, nghĩa là nó luôn luôn cần được nạp thêm năng lượng mới từ cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, điều kiện của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, xã hội vận hành trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chủ nghĩa Mác - Lênin cần được hiểu trên tư duy mới theo đúng phương...

   9 p vlute 23/11/2017 5 0

 • Vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập các môn khoa học mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập các môn khoa học mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nội dung của bài viết trình bày về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và những lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin cho người học và người dạy. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa nhà trường, bộ môn và người thầy giáo. nội dung bài viết chủ yếu bàn đến...

   8 p vlute 23/11/2017 4 0

 • Đề thi Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin (phần 2) - Đề thi số 2 (chẵn)

  Đề thi Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin (phần 2) - Đề thi số 2 (chẵn)

  Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên "Đề thi Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin (phần 2) - Đề thi số 2 (chẵn)". Đề thi gồm có 3 câu hỏi lý thuyết tự luận và có kèm bài tập. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   40 p vlute 23/11/2017 7 0

 • Giáo án chủ nghĩa Mác-Lenin

  Giáo án chủ nghĩa Mác-Lenin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại.

   84 p vlute 23/11/2017 5 0

 • Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc.

   142 p vlute 23/11/2017 2 0

 • Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Mời các bạn sinh viên tham khảo Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học đại cương này.

   5 p vlute 23/11/2017 88 2

 • Giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các trường đại học: một số vấn đề cần quan tâm

  Giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các trường đại học: một số vấn đề cần quan tâm

  Giáo dục lý luận Mác - Lênin góp phần hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học cho người học. Vì thế ở nước ta hiện nay, giáo dục lý luận Mác - Lênin là một nội dung quan trọng trong nền giáo dục đại học. Tuy nhiên, hiệu quả của giáo dục lý luận Mác - Lênin vẫn chưa cao chưa đáp ứng được yêu cầu...

   5 p vlute 22/11/2017 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook