• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Mai Cẩm Tú

  Chương 7 Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.

   69 p vlute 16/12/2014 72 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Chương 8 Kiểm định giả thuyết thống kê, nội dung trong chương 8 trình bày về: Khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về tham số của một số biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết về tham số của hai biến ngẫu nhiên.

   55 p vlute 16/12/2014 52 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Chương 6 Cơ sở lý thuyết mẫu, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng thể, mẫu, thống kê, QLPPXS của một số thống kê, suy diễn thống kê (suy đoán). Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

   100 p vlute 16/12/2014 42 2

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Chương 2 Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này với các nội dung sau: Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

   87 p vlute 16/12/2014 70 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều hàm các biến ngẫu nhiên, nội dung trong chương 4 trình bày kiến thức về: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, biến ngẫu nhiên hai hàm liên tục, các tham số đặc trưng, hàm các biến ngẫu nhiên.

   26 p vlute 16/12/2014 51 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1- Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1- Mai Cẩm Tú

  Cùng tìm hiểu chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, với nội dung kiến thức trình bày về: Các khái niệm nền tảng của xác suất, các định nghĩa của xác suất, hai nguyên lý cơ bản của xác suất, các định lý xác suất dùng để tìm xác suất của các biến cố phức hợp.

   130 p vlute 16/12/2014 104 2

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 Cây nhằm trình bày về định nghĩa và một số tính chất cơ bản của cây, xây dựng các mạng máy tính với chi phí rẻ nhất cho các đường điện thoại nối các máy phân tán, tạo ra các mã có hiệu quả để lưu trữ và truyền dữ liệu.

   55 p vlute 16/12/2014 50 2

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 Đồ thị nhằm trình bày về khái niệm, định nghĩa đồ thị, các ví dụ về đồ thị, ứng du5g bài toán đồ thi vào khoa học tự nhiên, nêu định nghĩa, khái niệm và hệ quả của bậc của đỉnh... Bài giảng hữu ích dành cho sinh viên ngành khoa học máy tính.

   56 p vlute 16/12/2014 60 2

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Nội dung chương 4 Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị thuộc bài giảng Lý thuyết đồ thị nhằm trình bày về những kiến thức sau: định nghĩa, chứng minh và ví dụ đồ thị phẳng, định nghĩa, chứng minh và ví dụ đồ thị không phẳng, chứng minh mệnh đề tô màu đồ thị.

   36 p vlute 16/12/2014 59 2

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 Một số bài toán tối ưu trên đồ thị nhằm trình bày về đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại, bài toán du lịch... Cùng tìm hiểu bài giảng để có kiến thức về bài toán tối ưu trên đồ thị.

   67 p vlute 16/12/2014 103 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 Không gian vectơ trình bày về những kiến thức chính: vectơ n chiều, không gian vectơ; tổ hợp tuyến tính; hạng của vectơ; không gian con; tạo độ trong không gian n chiều, công thức đổi tọa độ giữa các cơ sở.

   33 p vlute 16/12/2014 56 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 Dạng toàn phương trình bày những nội dung chính: Giá trị riêng - vectơ riêng; chéo hóa ma trận, chéo hóa trực giao; dạng toàn phương, đưa dạng toán phương về dạng chính tắc; dạng toán phương xác định dấu.

   27 p vlute 16/12/2014 96 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook