• Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 (không gian Euclide) - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 (không gian Euclide) - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 (không gian Euclide) có nội dung trình bày về định nghĩa không gian Euclide, không gian Unita, sự trực giao. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   73 p vlute 16/12/2014 23 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - Ánh xạ tuyến tính trình bày khái niệm tổng quát về ánh xạ, ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   86 p vlute 16/12/2014 21 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Không gian véctơ trình bày tổng và giao không gian con bai gồm giao không gian con, tổng của giao không gian véctơ con, tổng trực tiếp của 2 không gian véctơ con, phần bù của không gian con, cơ sở và số chiều của tổng các không gian con.

   53 p vlute 16/12/2014 26 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 (không gian véctơ) - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 (không gian véctơ) - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - Không gian véctơ trình bày nội dung tọa độ véctơ, chuyển cơ sở; cơ sở và số chiều của không gian véctơ con, hạng của một hệ véctơ.

   64 p vlute 16/12/2014 12 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Định thức trình bày khái niệm định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   190 p vlute 16/12/2014 17 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Lê Xuân Đại

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - Ma trận trình bày nội dung định nghĩa ma trận và ví dụ, các phép toán trên ma trận, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   144 p vlute 16/12/2014 21 0

 • Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 3 - GV. Lê Hoài Nhân

  Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 3 - GV. Lê Hoài Nhân

  Chương 3 Tích phân bội thuộc bài giảng Vi tích phân A2. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, ứng dụng của tích phân bội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong chương này.

   244 p vlute 16/12/2014 24 1

 • Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 2 - GV. Lê Hoài Nhân

  Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 2 - GV. Lê Hoài Nhân

  Chương 2 Tích phân mặt thuộc bài giảng Vi tích phân A2. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể được trình bày trong chương này.

   38 p vlute 16/12/2014 87 2

 • Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 5 - GV. Lê Hoài Nhân

  Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 5 - GV. Lê Hoài Nhân

  Chương 5 Tích phân đường thuộc bài giảng Vi tích phân A2. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân đường loại 1, trường vector, tích phân đường loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức trong chương này.

   135 p vlute 16/12/2014 28 0

 • Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 1 - GV. Lê Hoài Nhân

  Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 1 - GV. Lê Hoài Nhân

  Chương 1 Phép tính vi phân hàm nhiều biến thuộc bài giảng Vi tích phân A2. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục, đạo hàm riêng,vi phân, cực trị, cực trị có điều kiện, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

   208 p vlute 16/12/2014 30 1

 • Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 4 - GV. Lê Hoài Nhân

  Bài giảng Vi tích phân A2: Chương 4 - GV. Lê Hoài Nhân

  Chương 4 Phương trình vi phân thuộc bài giảng Vi tích phân A2. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong chương này.

   117 p vlute 16/12/2014 20 1

 • Giáo trình Toán kỹ thuật: Phần 2 - Tô Bá Đức (chủ biên)

  Giáo trình Toán kỹ thuật: Phần 2 - Tô Bá Đức (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Toán kỹ thuật do Tô Bá Đức (chủ biên) biên soạn gồm nội dương chương 2 và chương 3 của giáo trình. Chương 2 đề cập đến các phép biến đổi giữa không gian hàm số và không gian dãy số. Chương 3 hệ thống lại lý thuyết xác suất, giới thiệu về các quá trình ngẫu nhiên và đặc tính của chúng.

   116 p vlute 16/12/2014 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook