• Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral patterns”, mẫu chain of responsibility, mẫu template method, mẫu strategy, mẫu state, mẫu command, mẫu observer.

   22 p vlute 30/08/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 8: Thiết kế hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case, thiết kế từng class, thiết kế các hệthống con.

   22 p vlute 30/08/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, alass, tính bao đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 30/08/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính, các mục tiêu chính yếu của việc xây dựng phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm, qui trình phát triển phần mềm, công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng...

   19 p vlute 30/08/2018 19 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 7: Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia phân tích yêu cầu, qui trình phân tích yêu cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifacts" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ mô hình UML, các phần tử cơ bản của UML; đặc tả phần mềm thông qua nhiều mô hình, các lược đồ, kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP" bao gồm các nội dung: Qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, xây dựng các lược đồ như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 30/08/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung chương 9 - Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) bao gồm: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu adapter, mẫu composite, mẫu proxy, mẫu decorator, mẫu facade, mẫu flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 30/08/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 6: Nắm bắt yêu cầu phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia nắm bắt yêu cầu, qui trình nắm bắt yêu cầu phần mềm, tìm các actor và use-case,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 30/08/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng chương 10 - Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng bao gồm các nội dung: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu abstract factory, mẫu factory method, mẫu prototype, mẫu builder, mẫu singleton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vlute 30/08/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Hiện thực hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung công việc ở bước hiện thực, các artifacts cần tạo ra trong hiện thực, các workers tham gia trong hiện thực, stub, hệ thống con, build, quy trình hiện thực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 30/08/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook