• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Lập trình con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các phép toán trên con trỏ, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vlute 20/12/2017 69 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mảng một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu dữ liệu mảng một chiều, khai báo, các thao tác nhập/ xuất mảng, kỹ thuật tìm kiếm, liệt kê giá trị trong mảng, kỹ thuật xóa, chèn, chuỗi ký tự và các thao tác xử lý cơ bản.

   121 p vlute 20/12/2017 31 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, cách truy xuất thành phần bên trong cấu trúc, xử lý cấu trúc đơn, xử lý mảng có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 20/12/2017 40 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác cơ bản trên ma trận, thao tác trên ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p vlute 20/12/2017 28 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu học phần" giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   14 p vlute 20/12/2017 27 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Lập trình đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình đệ quy, xây dựng giải thuật đệ quy, phân loại các dạng đệ quy, hoạt động của đệ quy, các giải pháp thay thế cho đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vlute 20/12/2017 26 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Thao tác trên tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác trên tập tin. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   35 p vlute 20/12/2017 36 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P2)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P2)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vlute 20/12/2017 38 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các phương pháp lập trình; phương pháp lập trình hướng cấu trúc, thủ tục; các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng; một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các...

   55 p vlute 20/12/2017 32 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P1)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái (2017 - P1)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo lớp và đối tượng trong Java, phương thức khởi tạo; các phạm vi trong Java, cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p vlute 20/12/2017 34 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ngôn ngữ Java, giới thiệu các IDE cơ bản, cách biên dịch và chạy chương trình Java, các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, phương thức trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p vlute 20/12/2017 34 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái (2017)

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng.

   40 p vlute 20/12/2017 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook