• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 do Lê Thị Minh Nguyện biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổ chức dữ liệu, các bộ phận của tổ chức tổ chức dữ liệu, mẫu tin (record), sắp xếp các mẫu tin vào block, tổ chức mẫu tin trên tập tin,...

   11 p vlute 30/08/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại, thủ tục với tham số đầu vào, thủ tục có dùng return, thủ tục với tham số đầu ra, bảng tạm trong thủ tục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao phải dùng con trỏ, khái niệm, phân loại con trỏ, cách duyệt con trỏ, quy trình sử dụng con trỏ, kết hợp con trỏ với store procedure,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 30/08/2018 9 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 trình bày về "Quản lý giao tác". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, định nghĩa giao tác, tính chất ACID của giao tác, trạng thái của giao tác, khai báo giao tác trong SQL Server,...

   13 p vlute 30/08/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Lê Thị Minh Nguyện

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, công dụng trigger, các dạng ràng buộc toàn vẹn, ràng buộc dữ liệu toàn vẹn với trigger, cơ chế hoạt động của trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vlute 30/08/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 10 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 10 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 10 trình bày về "Khôi phục dữ liệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, phân loại các sự cố, khôi phục sự cố sau một giao tác, khôi phục sau sự cố hệ thống, cài đặt cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu,...

   8 p vlute 30/08/2018 3 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vai trò của phân tích thiết kế hệ thống, các mô hình phát triển hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vlute 30/08/2018 12 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 do Từ Thị Xuân Hiền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Yêu cầu của hệ thống, tiến trình phân tích yêu cầu bài toán, mục tiêu của phân tích yêu cầu, các loại tài liệu trong phân tích yêu cầu,...

   68 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa phạm vi bài toán, các bước xây dựng Domain Model, cách xác định lớp khái niệm, xác định cụm danh từ, xác định lớp khái niệm ứng viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 4 trình bày về "Phân tích kiến trúc". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Định nghĩa kiến trúc, các khái niệm trong kiến trúc, kiến trúc Client-Server, Mô hình Client-Server, mô hình Client-Server, các bước phân tích kiến trúc, mô hình hoá kiến trúc,...

   33 p vlute 30/08/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Mô hình thiết kế cách tạo sơ đồ lớp thiết kế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sơ đồ lớp thiết kế, xây dựng sơ đồ lớp thiết kế, xác định các lớp phần mềm, sử dụng Package tổ chức domain model, quyền sở hữu và tham chiếu, bổ sung role vào mối quan hệ,...

   34 p vlute 30/08/2018 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 "Thiết kế hướng đối tượng" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các sơ đồ tương tác trong UML, các ký hiệu trong sơ đồ tương tác, các ký hiệu trong Sequence diagram, nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng,...

   43 p vlute 30/08/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook