• Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến (tt)

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến (tt)

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 4: Thiết kế phần mềm" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc phần mềm, bao gồm: Khái niệm, các mô hình kiến trúc, công nghệ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vlute 31/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến (P3)

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 4 - Lương Trần Hy Hiến (P3)

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 4" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giao diện, các thành phần giao diện, phân loại màn hình, một số tiêu chí thiết kế màn hình, sơ đồ màn hình, sitemap, mô tả chi tiết màn hình.

   64 p vlute 31/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 5 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 5 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 5: Cài đặt phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về cài đặt phần mềm, phương pháp lập trình, một số quy tắc về lập trình, mô hình 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vlute 31/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 6 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 6 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 6: Kiểm thử phần mềm" trình bày khái niệm kiểm thử phần mềm, một số đặc điểm của kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử, tại sao kiểm thử lại cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p vlute 31/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 7 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chủ đề 7 - Lương Trần Hy Hiến

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chủ đề 7: Triển khai và bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Deployment diagram, các thành phần trong deployment diagram, xây dựng Deployment diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vlute 31/12/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 6 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 6 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 6: Mã hóa công khai" cung cấp cho người học các kiến thức: Mã hóa với OpenSSL RSA, chữ ký số, biểu diễn khóa, kết nối SSL, hạ tầng khóa công khai. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   17 p vlute 31/12/2018 2 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 2: Kiểm soát truy nhập" trình bày các nội dung: Cơ chế kiểm soát truy nhập trên Unix/Linux, cơ chế kiểm soát truy nhập trên Windows, hạ thấp quyền truy nhập của tiến trình, xóa file an toàn, hạn chế quyền truy nhập trên file, khóa file, tạo file tạm, hạn chế truy nhập hệ thống file. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 31/12/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 4 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 4 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 4: Mã hóa đối xứng" trình bày các nội dung: Biểu diễn khóa, chuyển đổi chuỗi hexa và khóa nhị phân, mã hóa và giải mã Base64, các phương pháp mã hóa đối xứng, mã hóa đối xứng với OpenSSL, mã hóa đối xứng với Microsoft Crypto API. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 31/12/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 3 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 3 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 3: Kiểm soát xung đột Synchronization Technique" trình bày các nội dung: Khái niệm, đoạn găng (Critical Section), đèn hiệu (Semaphore), Mutex Event, SRW Lock. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p vlute 31/12/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 1 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 1 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 1: Kiểm tra đầu vào" trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kiểm tra, các hàm định dạng xâu, tràn bộ đệm, tràn số học, kiểm tra tên file và đường dẫn, giải mã URL, Cross - Site Scripting, SQL Injection. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   28 p vlute 31/12/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 5 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 5 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 5: Hàm băm và xác thực thông điệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại hàm băm và MAC thông dụng, băm với OpenSSL, băm dữ liệu với CryptoAPI, xác thực thông điệp với HMAC, Salt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vlute 31/12/2018 4 0

 • Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 7 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng Lập trình an toàn: Chương 7 - Lương Ánh Hoàng

  Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 7: Anti-Tampering" trình bày các nội dung: Phát hiện thay đổi (Detecting modification), che giấu mã (Code hiding), sử dụng con trỏ hàm (Function Pointer), giấu xâu (String hiding), phát hiện debugger (Anti-Debugger) Self-modifying code, giải pháp tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vlute 31/12/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook