• Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài 3 giới thiệu về lập trình hướng đối trượng trong C#. Chương này gồm có các nội dung chính như: Namespace, lớp và đối tượng; các thành phần của lớp, đối tượng; constructors và destructors; nạp chồng phương thức (Overloading); các phương thức chồng toán tử (Operator Overloading); viết lại các thành phần của lớp (Overriding); kế thừa (Inheritance). Mời...

   16 p vlute 28/04/2019 4 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 5 trình bày những nội dung chủ yếu như: Kế thừa trong C#, Overriding method, tính đa hình - Polymorphism, lớp trừu tượng – Abstract Class, giao diện – Interface,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p vlute 28/04/2019 4 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về: Overloading Methods, kiểu Structs, kiểu Enumerator, properties,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 28/04/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 6 cung cấp cho người học những kiến thức liên quan như: Lập trình với Winform, Events và EventHandler, Event Handling, các control cơ bản, từ khóa this. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p vlute 28/04/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Trong bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 7, các bán sẽ tìm hiểu về cách cử dụng các controls trong C# như Printing Support Controls, Dialog Boxes, Dialog Types, FontDialog, MessageBox,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 28/04/2019 5 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 8 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 8 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 8 trình bày các nội dung: SDI application, MDI application, main menu, context menu,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 28/04/2019 5 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 9 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 9 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 9 gồm có các nội dung chính như sau: SqlDataAdapter, SqlCommand, DataSet, DataTable,...và môt số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 28/04/2019 5 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 1 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, khái niệm “chương trình dịch”, một chương trình dịch điển hình, một hệ thống dịch, ứng dụng chương trình dịch, đối tượng nghiên cứu của môn học này,...

   42 p vlute 26/03/2019 13 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 2 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ, các lớp văn phạm (phân loại chomsky), văn phạm chính quy và automat hữu hạn, văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống, văn phạm có đệ quy trái, văn phạm đơn nghĩa.

   33 p vlute 26/03/2019 13 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 3 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Vai trò của bộ phân tích từ vựng, nhiệm vụ của phân tích từ vựng, các mục tiêu của phân tích từ vựng, đầu vào và đầu ra của phân tích từ vựng, các bước xây dựng bộ phân tích từ vựng, biểu diễn từ vựng...

   33 p vlute 26/03/2019 15 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 4 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích từ vựng cho ngôn ngữ A, Automat hữu hạn không đơn định (NFA), chuyển đổi từ biểu thức chính quy sang NFA, bộ phân tích từ vựng dựa trên DFA,...

   55 p vlute 26/03/2019 22 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 5 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giải bài tập của các buổi trước, giới thiệu về LEX, CsLex – phiên bản LEX cho C#,...

   14 p vlute 26/03/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook