• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Các thuật toán sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn trực tiếp - Selection Sort, chèn trực tiếp - Insertion Sort, đổi chỗ trực tiếp - Interchange Sort, nổi bọt - Bubble Sort, sắp xếp dựa trên phân hoạch - Quick Sort, trộn trực tiếp - Merge Sort. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và giải thuật tìm kiếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, nhu cầu tìm kiếm dữ liệu, giải thuật tìm tuyến tính, giải thuật tìm nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vlute 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p vlute 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 4: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm danh sách liên kết, các phép tính trên danh sách liên kết đơn, các phép tính trên danh sách liên kết kép, ứng dụng của danh sách liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 6: Kiểu cấu trúc cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cấu trúc cây - tree; đặc điểm cấu trúc cây; định nghĩa kiểu cấu trúc cây; các thao tác trên cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p vlute 30/06/2018 3 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 7 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 7 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 7: Kiểu tập tin và nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu tập tin, nâng cao về C. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   24 p vlute 30/06/2018 7 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 3 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 3 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 3: Cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   20 p vlute 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 1 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 1 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 1: Các khái niệm cơ bản đã trình bày một số khái niệm cơ bản về lập trình tính toán trong khoa học kỹ thuật, kiểu dữ liệu và phép toán. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học củng cố kiến thức.

   34 p vlute 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 2 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 2 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 2: Xây dựng chương trình giản đơn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc chương trình, hàm nhập - xuất. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   17 p vlute 30/06/2018 9 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 5 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 5 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 5: Hàm và chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức về hàm và chương trình con. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 4 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 4 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 4: Cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức về mảng và con trỏ. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   18 p vlute 30/06/2018 5 0

 • Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 6 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 6 - TS. Lê Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 6: Kiểu dữ liệu mới và xâu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu mới, xây. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   19 p vlute 30/06/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook