• Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 30/08/2018 14 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 7: Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia phân tích yêu cầu, qui trình phân tích yêu cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vlute 30/08/2018 14 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifacts" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ mô hình UML, các phần tử cơ bản của UML; đặc tả phần mềm thông qua nhiều mô hình, các lược đồ, kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 30/08/2018 17 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP" bao gồm các nội dung: Qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, xây dựng các lược đồ như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung chương 9 - Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) bao gồm: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu adapter, mẫu composite, mẫu proxy, mẫu decorator, mẫu facade, mẫu flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 6: Nắm bắt yêu cầu phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia nắm bắt yêu cầu, qui trình nắm bắt yêu cầu phần mềm, tìm các actor và use-case,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 30/08/2018 11 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng chương 10 - Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng bao gồm các nội dung: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu abstract factory, mẫu factory method, mẫu prototype, mẫu builder, mẫu singleton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vlute 30/08/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Hiện thực hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung công việc ở bước hiện thực, các artifacts cần tạo ra trong hiện thực, các workers tham gia trong hiện thực, stub, hệ thống con, build, quy trình hiện thực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 30/08/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 9 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 9 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại sự cố, các cơ chế an toàn dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập CSDL, phân quyền, quản lý quyền người dùng, quản lý phân quyền, khung nhìn (view) như các cơ chế bảo vệ,...

   9 p vlute 30/08/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, quá trình phát triển của Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các mức biểu diễn một cơ sở dữ liệu, các thành phần chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, .... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 giúp người học hiểu về "Xử lý truy xuất đồng thời". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các vấn đề trong truy xuất đồng thời, cách giải quyết vấn đề, chế độ khóa,....

   9 p vlute 30/08/2018 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 8 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 8 - Lê Thị Minh Nguyện

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 8 do Lê Thị Minh Nguyện biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, các loại Function, hàm Scalar, hàm Inline table valued, hàm Multi statement table valued,...

   5 p vlute 30/08/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook