• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 2 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 2 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ” cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng (Array), con trỏ (Pointer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p vlute 27/07/2019 10 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 3 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 3 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 3: Hàm và nạp chồng hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm (Function), nạp chồng hàm (Overloading). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   59 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 4 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 4 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 4: Cấu trúc và lớp” cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu cấu trúc, kiểu lớp, hàm tạo & Hàm hủy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa” cung cấp cho người học các kiến thức: Nạp chồng toán tử (Operator Overloading) và Hàm bạn (Friend Functions), kế thừa (Inheritance). Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 7 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 7 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)” cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về vector, C-string và lớp String, khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 27/07/2019 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 8: Đa hình và hàm ảo” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa hình (Polymorphism), hàm ảo (Virtual function), hàm ảo và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 9 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 9 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 9: Đệ quy” cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ quy với hàm void, đệ quy với hàm trả về giá trị, suy nghĩ theo kiểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vlute 27/07/2019 4 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 10 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 10 – Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng - Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi” cung cấp cho người học các kiến thức: Các nút (Nodes) và danh sách liên kết, ứng dụng danh sách liên kết, iterators, cây (Trees). Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4+5 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4+5 - TS. Đồng Huy Giới

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật (Tính hướng của Thực vật, các hormon Thực vật (Phytohormon), quang chu kỳ và phytocrom), các hoạc thức tiến hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 1: Tổng quan tổ chức của cơ thể sống” cung cấp cho người học các đặc trưng cơ bản của sự sống, cấu trúc tế bào nhân sơ, cấu trúc tế bào nhân chuẩn; nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức năng của các loại mô thực vật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 27/07/2019 7 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 3 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật” cung cấp cho người học các kiến thức: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân, giảm phân và quá trình hình thành giao tử, các hình thức sinh sản ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 27/07/2019 6 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 2: Năng lượng và sự trao đổi chất” cung cấp cho người học các kiến thức về Sự trao đổi chất và thông tin qua màng TB; năng lượng sinh học; hô hấp nội bào; quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vlute 27/07/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook